Verkoopvoorwaarden

A) Lì – uw persoonlijke keuze è een product ontworpen en gemaakt door Thinking Woman. De websitewww.thinkingwomansrl.comè eigendom van Thinking Woman.

B) TW è de afkorting van het bedrijf; Thinking Woman srl.

1.1. Het doel van deze Algemene Voorwaarden is het regelen van de aankoop van Producten, op afstand, via het web, van de websitewww.thinkingwomansrl.com.

1.2. De eigenaar van de website è Thinking Woman SRL, met maatschappelijke zetel in via Francesco Gallina 13, 20008 Bareggio in de provincie Milaan, ingeschreven in het handelsregister van Milaan,C.F. / P.IVA 10975660969, R.E.A. MI2570087.

1.3. De uitdrukking “Klant” betekent de natuurlijke persoon die de aankoop doet, zoals bedoeld in deze overeenkomst, voor doeleinden die geen verband houden met enige uitgevoerde commerciële of professionele activiteit.

1.3. De uitdrukking “Supplier” betekent de entiteit zoals hierboven geïdentificeerd of de entiteit die de goederen verkoopt via de websitewww.thinkingwomansrl.com.

2.1. Hierbij verkoopt de leverancier en koopt de klant op afstand, door middel van telematische middelen, de roerende lichamelijke zaken die op de websitewww.thinkingwomansrl.com worden gepresenteerd en te koop worden aangeboden.

2.2. Alle aankopen van Producten via de Site door gebruikers die er toegang toe hebben. Op alle aankopen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, alsmede de Italiaanse Consumentenwet (Wetsdecreet nr. 206/2005), afdeling II Overeenkomsten op afstand (art. 50 – 67) en de Italiaanse regelgeving inzake e-commerce (Wetsdecreet 70/2003).

2.3. Door het sluiten van Koopovereenkomsten, volgens de procedure, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden en verbindt hij zich ertoe deze na te leven.

2.4. De Klant is derhalve verplicht om, alvorens tot aankoop over te gaan, deze Algemene Voorwaarden die TW hem ter beschikking stelt aandachtig te lezen, mede om hem in staat te stellen deze te reproduceren en uit het hoofd te leren overeenkomstig de bepalingen van art. 12, lid 3 van wetsbesluit 70/2003.

2.4. TW, de eigenaar van de site www.thinkingwomansrl.com, kan de inhoud van de Algemene Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De Algemene Voorwaarden gepubliceerd op de Site op het moment dat de Klant de aankooporder verstuurt, zijn van toepassing op elke individuele Koopovereenkomst.

3.1.www.thinkingwomansrl.comè een on-line site voor de verkoop van cosmetica, lichaamsverzorgingsproducten en accessoires in het algemeen onder het exclusieve merk Lì van de onderneming Thinking Woman srl.

3.2 Alle aangeboden Producten worden gedetailleerd geïllustreerd op de Site.

3.4 In geval van verschil tussen de afbeelding en de schriftelijke productbeschrijving prevaleert steeds de productbeschrijving.

4.1. De Klant kan de Producten kopen die gedetailleerd op de Site staan afgebeeld in de respectieve rubrieken per productcategorie, zoals beschreven in de relevante informatiebladen op de Site, met inachtneming van de technische toegangsprocedures die daarin worden geïllustreerd.

4.2. Voor de aankoop van Producten dient de Klant de bestelbon in elektronisch formaat, beschikbaar op de Site, in te vullen en op te sturen naar TW, volgens de instructies daarin. Inkooporders moeten in elk onderdeel exact worden ingevuld.

4.3. De Klant plaatst de geselecteerde Producten in de daarvoor bestemde “Shopping Cart” en kan, na het kiezen van de koerier en het bekijken en aanvaarden van de bijdrage in de leveringskosten, overgaan tot de aankoop.

4.4. Zodra deze operatie is voltooid, verschijnt een scherm met een samenvatting van de aankooporder, inclusief leveringskosten, met een verzoek om verdere bevestiging van de aankoopprocedure.

4.5. Na de weergave van het overzicht selecteert de Klant de gewenste betalingswijze en verzendt hij de bestelling door op de desbetreffende knop te klikken.

5.1. De publicatie van de op de Site getoonde Producten vormt een uitnodiging aan de Klant om een contractueel voorstel tot aankoop te doen. De door de Klant verzonden bestelling heeft de waarde van een contractueel voorstel en impliceert de volledige kennis en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

5.2. Elke Koopovereenkomst tussen TW en de Klant moet als gesloten worden beschouwd met het versturen door TW van de aanvaarding van de bestelling naar het e-mailadres van de Klant. Dit bevestigingsbericht vermeldt een “Ordernummer” te gebruiken in alle verdere communicatie met TW. Naast de wettelijk verplichte gegevens worden in het bericht alle door de Klant ingevoerde gegevens herhaald, die zich ertoe verbindt de juistheid ervan te controleren en eventuele correcties onmiddellijk mee te delen. Eventuele extra kosten als gevolg van fouten in de gegevens die niet tijdig worden gemeld, komen uitsluitend voor rekening van de Klant.

5.3. Het is mogelijk dat de aangeboden producten af en toe niet beschikbaar zijn, in welk geval, indien de door de Klant gekozen producten geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn, de bestelling zal worden verzonden met de beschikbare producten na kennisgeving aan de Klant van de niet-beschikbare producten.

5.4. TW kan, naar eigen goeddunken, de door de Klant toegezonden bestelling aanvaarden of weigeren, zonder dat deze laatste enige aanspraak of recht kan doen gelden, uit welke hoofde ook, met inbegrip van schadevergoeding, in geval van niet-aanvaarding van de bestelling.

5.5. In het bijzonder behoudt TW zich het recht voor om aankoopvoorstellen niet te aanvaarden en bestellingen te annuleren die onvoldoende solvabiliteitsgaranties bieden (bijvoorbeeld naar aanleiding van anomalieën in transacties of betaalmiddelen van de Klant).

Alle prijzen van de Producten die TW aanbiedt zijn duidelijk aangegeven op de Site en zijn inclusief BTW. De leveringskosten worden op het moment van de bestelling duidelijk aangegeven. De kosten van elke verzending kunnen variëren afhankelijk van de leverings- en betalingswijze, alsmede van de bestemming en het totaalbedrag van de bestelling

7.1. TW zal een factuur uitreiken voor de aangekochte Producten wanneer de Producten worden overhandigd aan de vervoerder voor verzending, en deze per e-mail aan de Klant verzenden. Voor het opstellen van de factuur zijn de door de Klant verstrekte gegevens geldig. Nadat de factuur is uitgereikt, kunnen de gegevens niet meer worden gewijzigd.

7.2. De betaling van de aangekochte Producten geschiedt per creditcard, PayPal.

De geaccepteerde creditcards zijn: Visa, Visa Electron en Mastercard.

PayPal

PayPal, een bedrijf van de eBay-groep, is een snel en veilig betalingssysteem.

Zodra de bestelling is afgerond en PayPal is gekozen als betalingswijze, wordt de koper doorverwezen naar de site van PayPal, waar hij toegang krijgt tot zijn rekening door zijn persoonlijke e-mailadres en wachtwoord in te voeren.

Na registratie is het mogelijk om over te gaan tot betaling via PayPal zonder de gegevens opnieuw te moeten invoeren, ook voor volgende aankopen.

Als u kiest voor betaling via PayPal, wordt het bedrag rechtstreeks van de toegewezen creditcard (Visa, Visa Electron, Mastercard) of prepaidkaart (PostePay) afgeschreven. PayPal beschermt de informatie van de koper omdat er geen financiële informatie wordt doorgegeven.

Voor elke transactie die met deze methode wordt uitgevoerd, stuurt PayPal een bevestigingsmail.

Houd er rekening mee dat het bedrag van de bestelling van uw PayPal-rekening wordt afgeschreven wanneer de bestelling door de koerier wordt overgenomen. Bij het plaatsen van de bestelling op de Website wordt gewoon een autorisatieverzoek gedaan om de beschikbaarheid op de PayPal-rekening van de Klant te controleren, zonder kosten.

Als de bestelling wordt geannuleerd, wordt het bedrag teruggestort op de PayPal-rekening van de klant.

 

8.1. TW verbindt zich ertoe de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst te leveren. De levering van de Producten geschiedt per koerier, en de termijnen variëren afhankelijk van de bestemming. De bij de bestelling aangegeven termijnen zijn in ieder geval slechts indicatief.

8.2. TW levering in alle op de Site aangegeven landen en levering geschiedt zonder afspraak.

8.3. Geen enkele aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, kan door de Klant aan TW worden aangerekend in geval van vertraging in de uitvoering van de bestelling of in de levering van de Producten waarop de Koopovereenkomsten betrekking hebben.

8.3

8.4. De bestelde Producten worden verzonden naar het door de Klant opgegeven postadres. Bij aflevering van de Producten door TW aan de verantwoordelijke koerier wordt een e-mail ter bevestiging van de verzending aan de Klant gestuurd.

8.5. De opzegging van het contract en het bedrag van de terugbetaling worden per e-mail meegedeeld. Het restitutiebedrag zal worden gecrediteerd op de betalingsmethode die de Klant voor de aankoop heeft gebruikt.

8.6. De Klant is verplicht bij aflevering van de Producten door de door TW aangewezen koerier (d.w.z. bij afhalen op het afhaalpunt) nauwgezet te controleren:

a) Dat de verpakking niet beschadigd of gewijzigd is.

b) Het product is niet geopend.

c) dat het aantal geleverde stukken overeenstemt met het in het vervoersdocument vermelde aantal.

8.7. Eventuele schade aan de verpakking en aan de Producten of de mismatch in het aantal stuks/verpakkingen of in de aanduidingen moet onmiddellijk worden gemeld door de Klant, die via de Klantenservice contact kan opnemen met TW onder vermelding van de bestelling waarbij deze mismatch zich voordeed.

8.8. Gevallen van overmacht, onbeschikbaarheid van transportmiddelen, alsook onvoorziene of onvermijdbare gebeurtenissen die een vertraging van de leveringen veroorzaken of de leveringen bemoeilijken of onmogelijk maken, of een aanzienlijke verhoging van de leveringskosten voor TW veroorzaken, geven laatstgenoemde het recht de geplande levering geheel of gedeeltelijk op te splitsen, uit te stellen of te annuleren, of de Koopovereenkomst te ontbinden. In dergelijke gevallen is TW verantwoordelijk voor een snelle en adequate mededeling van haar beslissingen aan het door de Klant opgegeven e-mailadres, en heeft deze laatste recht op terugbetaling van de reeds betaalde prijs, met uitsluiting van elke verdere aanspraak, om welke reden dan ook, jegens TW.

9.1 TW kan kortingsbonnen, promotiecodes of coupons uitgeven, gekenmerkt door een alfanumerieke code die per e-mail, of via andere al dan niet geautomatiseerde middelen, aan de begunstigde van de actie wordt toegezonden.

Elke promotiecode kan de ontvanger recht geven op een vaste korting, percentage of een actie actief maken voor de aankoop van producten op www.thinkingwomansrl.com. Deze waarde è onbetwistbaar en ter uitsluitende beoordeling van TW. Promotiecodes mogen in geen geval worden omgezet in geld.

9.2 De promotiecode kan door de Klant worden gebruikt bij de aankoop van de producten en het systeem zal automatisch het eindbedrag van de bestelling na aftrek van de overeenkomstige korting bijwerken.

Om toegang te krijgen tot deze promotie moet de code in het daarvoor bestemde veld worden ingevuld voordat de bestelling wordt afgesloten. Indien de klant, om welke reden dan ook, nalaat de kortingscode te verstrekken op het moment van aankoop, kan deze korting op geen enkele wijze worden geclaimd nadat de betaling is bevestigd.

De korting wordt niet terugbetaald

9.3 Promotiecodes zijn NIET cumulatief, maar kunnen, indien uitdrukkelijk aangegeven, worden gebruikt in combinatie met verkoop- of andere commerciële initiatieven die reeds op de site actief zijn. Vaste kortingsbonnen zijn niet schaalbaar en moeten in één keer worden gebruikt. In sommige gevallen kunnen promotiecodes pas worden gebruikt als een bepaalde bestedingsdrempel is bereikt.

9.4 TW behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, elke promotiecode op elk moment te annuleren, zelfs voor de vervaldatum, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder de reden te moeten rechtvaardigen en/of promotiecodes ongeldig te maken voor Klanten die er misbruik van maken, zonder enig recht op schadevergoeding of compensatie.

10.1. De Klant heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te herroepen.

10.2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de vervoerder aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt. In geval van een overeenkomst betreffende meerdere in één bestelling bestelde en afzonderlijk geleverde goederen, vanaf de dag waarop de klant of een door de vervoerder aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in ontvangst neemt.

10.2

10.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Klant TW (van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen) op de hoogte te brengen door middel van een uitdrukkelijke verklaring die per e-mail wordt verstuurd naar’[email protected]

10.4. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat de Klant de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

10.5. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zullen alle betalingen die hij aan TW heeft gedaan worden terugbetaald, met uitzondering van de leveringskosten. Deze terugbetalingen zullen gebeuren met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De terugbetaling kan worden opgeschort tot ontvangst van de goederen en verificatie door TW dat de goederen conform zijn om te worden teruggezonden.

10.6. De Klant è zal de goederen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn herroeping van dit contract heeft meegedeeld, terugzenden aan Thinking Woman srl, via Francesco Gallina 13, Bareggio Milano (MI). De termijn wordt in acht genomen indien de Klant de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugzendt. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant. De Klant is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling van de goederen dan die welke noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

10.7. De Klant kan het herroepingsrecht in ieder geval niet uitoefenen in geval van verzegelde goederen die om hygiënische of gezondheidsbeschermende redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering zijn geopend.

11.1. De op de Site aangeboden producten voldoen aan de nationale en communautaire wetgeving. De afbeeldingen en kleuren van de op de Site gepubliceerde Producten kunnen afwijken van de werkelijkheid als gevolg van de lokale instellingen van de systemen en/of hulpmiddelen die worden gebruikt om ze weer te geven.

11.2. In geval van een gebrek aan overeenstemming van de aangekochte Producten met de op de Site gepubliceerde beschrijving en in geval van een gebrekkig of defect Product, heeft de Klant recht op onmiddellijke terugbetaling van het niet-conforme artikel, mits kennisgeving per e-mail aan [email protected]

11.3. Dit wordt gevolgd door een mededeling van het TW-personeel waarin de wijze van terugbetaling wordt aangegeven.

11.4. In ieder geval blijven de bepalingen inzake de wettelijke garantie van overeenstemming van goederen, waarin de Italiaanse consumentenwetgeving voorziet (wetgevingsdecreet 206/2005, deel IV, artt. 102-135)

onverlet

WTW verwerkt de gegevens van Klanten in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals gespecificeerd in de informatieve kennisgeving in het specifiek aan dit onderwerp gewijde gedeelte, genaamd “Privacybeleid”.

Alle kennisgevingen of klachten van de Klant aan TW met betrekking tot de Koopovereenkomsten dienen via de daartoe bestemde weg op de Site te worden meegedeeld.

Alle merken (geregistreerd en ongeregistreerd), alsook alle auteurswerken, onderscheidende tekens of namen, beelden, foto's, geschreven of grafische teksten en, meer algemeen, alle andere immateriële activa beschermd door de wetten en internationale verdragen inzake intellectuele en industriële eigendom, weergegeven op de Site blijven de exclusieve eigendom van TW en/of haar rechthebbenden, zonder het gebruiksrecht van de Site en/of het beding van de Verkoopcontracten; intellectuele en industriële eigendom, weergegeven op de Site blijven de exclusieve eigendom van TW en/of haar rechthebbenden, zonder dat de Klant enig recht daarop kan ontlenen aan de toegang tot de Site en/of het sluiten van de Koopovereenkomsten. Elk gebruik, zelfs gedeeltelijk, ervan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TW, in wiens voordeel alle desbetreffende rechten exclusief zijn voorbehouden

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle met de Klant gesloten contracten is het Italiaanse recht van toepassing, onverminderd de toepassing van EU-wetgeving en internationale verdragen, indien van toepassing, alsmede de nationale wetgeving inzake consumentenbescherming <15.2 Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de interpretatie, uitvoering, geldigheid of afdwingbaarheid van deze Algemene Voorwaarden en elk met de Klant gesloten contract is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van de woon- of verblijfplaats van de Klant, indien deze in Italië is gevestigd

15.3 De Klant kan in ieder geval een voorlopige poging tot verzoening doen via de onlinegeschillenbeslechtingsprocedure op het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), door naar het volgende adres te gaan: https://ec.europa.eu/odr.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi un codice sconto del 10% sul tuo primo ordine